واشنگتن قبل از انتخابات، طرحی برای حل و فصل مسأله فلسطین ارائه نمی‌دهد