این هوندای سه سیلندری از بوگاتی ویرون سریع تر است

هوندا با اتومبیل S-Dream طویل خود در بنیول رکورد زد.