کارگردانی که در «جم» می‌سازد و در ایران اکران می‌کند!