بخشی از برنج وارداتی‌به کشور تراریخته است

رئیس‌کیمسیون کشاورزی مجلس بابیان اینکه محصولات تراریخته کشاورزی که ۳۰ کشور دنیا واردات آن را ممنوع کرده‌اند در کشور ما بدون ارزیابی مخاطرات وارد می‌شود گفت: بخش عمده ذرت و سویا و پنبه و بخشی از برنج وارداتی به کشور به‌احتمال‌زیاد ترا ریخته هستند.