زنگ مدرسه برای شکوفه‌ها به صدا در می‌آید/ گام‌هایی کوچک به سوی اهداف بزرگ