زنگ سر شماری عمومی نفوس مسکن ۹۵ دبیرستان آمنه را به لرزه انداخت