اسماعیل شجاعی سخنگوی حزب اعتدال و توسعه شد

اسماعیل شجاعی، به عنوان سخنگوی حزب اعتدال و توسعه انتخاب شد.