حضور مسوولان نفت در مراسم تدفین پدر مهرانپور

سرپرست باشگاه و پرسنل باشگاه نفت امروز در مراسم تشییع و تدفین پدر مربی این باشگاه حضور پیدا کردند.