دوستدار محیط زیست لباسی از آشغال برای خود ساخت

یک دوستدار محیط زیست برای اینکه نحوه نگرش دیگران به آشغال‌هایی که تولید می‌کنند را عوض کند، حاضر شد همه آشغال‌هایی که تولید کرده را بپوشد!