داعش مسئولیت انفجار در «البغداد الجدیده» را بر عهده گرفت