استولتنبرگ: تضادی بین دفاع اروپایی و ناتوی قدرتمند وجود ندارد