عبور ایرانی‌ها از مرز ۸۰ میلیون نفر

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال گفت: بر اساس داده های جمعیتی موجود در این سازمان، جمعیت کشور در پایان شهریور ۹۵ به ۸۰ میلیون و ۳۰۷ هزار نفر رسید.