حرکت شماری از نیروهای کرد از شهر منبج به سمت شرق فرات