ابوبکر بغدادی پس از چند ماه ناپدیدی در انظار عمومی ظاهر شد

اوضاع ناآرام داخلی موصول، سرکرده گروه تروریستی داعش را وادار کرده از مخفیگاهش خارج و در انظار عمومی ظاهر شود.