ابوبکر بغدادی پس از چند ماه ناپدیدی در انظار عمومی ظاهر شد