چیزی جز هدایت در جاده انقلاب از جانشین خمینی ندیده‌ایم