معترضان در شارلوت امریکا بر کناره‌گیری برخی از مقامات این شهر تاکید کردند

معترضان امریکایی با ادامۀ تظاهرات در شارلوت بر لزوم کناره‌گیری شهردار و رئیس پلیس این شهر تاکید کردند.