معترضان در شارلوت امریکا بر کناره‌گیری برخی از مقامات این شهر تاکید کردند