کشورهای حاشیه خلیج فارس در گرداب کسری بودجه

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، با وجود استفاده از سیاست های ریاضتی همچنان با مشکل جدی کمبود بودجه مواجه هستند.