افتتاح نخستین مرکز دولتی خدمات جامع ژنتیک در تهران