۱۵ مهرماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تابستان

پانزدهم مهر ماه اخرین مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره تابستان امسال است.۱۶:۳۰ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر