هدر رفتن آب در شبکه آب کشور

۲۶ درصد آب ورودی به شبکه آب کشور به هدر می رود.۱۶:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر