نباید سرنوشت مجتمع فردوسی مثل علاءالدین شود

عضو شورای شهر تهران گفت: باید مراقب بود مجتمع تجارت فردوسی به سرنوشت مجتمع علاءالدین دچار نشود.۱۶:۳۳ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر