متقاضیان ثبت نام زیارت اربعین صرفاً به سامانه حج و زیارت مراجعه کنند