آغاز آخرین سخنرانی اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل