خواجه نصیر جزو تولیدکنندگان علم در جهان است/ آغاز پروژه مشترک دانشگاه خواجه نصیر و فرانسه