شهرداری تهران ۵۵ هزار میلیارد ریال به بانک شهر بدهی دارد