زیر یک سقف و مثبت خانواده در روز ملی خانواده رونمایی شد

به گزارش ایمنا، امروز در خانه مشروطیت اصفهان از دو محصول فرهنگی رونمایی شد. به مناسبت روز ملی خانواده و به همت کمیته فرهنگ روابط اجتماعی و خانواده از “رادیو سفر” و نشریه طنز “+ خانواده” رونمایی شد. وضعیت خانواده در شهر اصفهان در آستانه بحران قرار دارد سیدمحمد سجادزاده ،دبیر کمیته فرهنگ روابط اجتماعی […]