زیر یک سقف و مثبت خانواده در روز ملی خانواده رونمایی شد