چتر حمایت های اقتصادی، عاطفی و روانی بالای سر سالمندان