جابری انصاری: راه حل بحران سوریه گفت‌وگوی سوری‌هاست