طرح بازسازی یک هزار و۵۰۰ دستگاه اتوبوس شهری در حال اجرا است