موافقت کمیسیون آموزش با تشکیل ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

سخنگوی کمیسیون آموزش از موافقت اعضای کمیسیون با تشکیل ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در کشور جهت جلوگیری از موازی‌کاری سازمان‌ها در حوزه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای خبر داد.