موافقت کمیسیون آموزش با تشکیل ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای