معافیت مالیاتی نباید برای تمامی مناطق یکسان باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر سرمایه‌گذاری در دیپلماسی اقتصادی گفت: دستگاه دیپلماسی باید متعهد شود که در خدمت اقتصاد مقاومتی قرار گیرد.