انفجار انبار تسلیحاتی پایگاه نظامی عربستان در جیزان

المسیره از انفجار انبار تسلیحاتی پایگاه نظامی عربستان در جیزان خبر داد.