تاثیری که دفاع مقدس بر مقاومت مردم فلسطین گذاشت

کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به تاثیرگذاری دفاع مقدس بر مقاومت مردم فلسطین، گفت: حماسه دفاع مقدس نشان داد که با وجود نابرابری در توان و تجهیزات امکان پیروزی وجود دارد.