در گفتگو با DFB/ گوتزه: سه امتیاز بازی با رئال را می خواهیم