تجارت داعش با مافیای بین المللی قاچاق اعضای انسان

داعش برای کسب درآمد، اعضای بدن اعدامی‌ها، نیروهای خود و دشمنانش را در بازار سیاه جهانی می‌فروشد.