طومار جدید زنان عربستانی برای پادشاه

هزاران نفر در عربستان با امضای طوماری از سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی پایان سلطه و حق سرپرستی مرد بر زن را خواستار شدند….