کرملین: سرمان شلوغ است، رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را کم‌ و بیش دنبال می‌کنیم