هف سمنان، یکی از گمنامانی که به جام حذفی رونق می دهند