تشییع جنازه دردناک جوان فلسطینی بر دستان مادرش

مادر سالمند یک اسیر شهید فلسطینی در مقدمه همه تشییع‌کنندگان، تابوت فرزندش را به روی دوش گرفت.