عضو شورای شهر: شهرداری موزه صنعتی را تخریب کرده است