بعد از این انقلاب ایران تمام فلسطین به دست اسلامگراها افتاد

نماینده جهاد اسلامی فلسطین در ایران با اشاره به اثرگذاری انقلاب ایران بر مقاومت مردم فلسطین گفت: انقلاب ایران به مقاومت در فلسطین بعد اسلامی بخشید.