بعد از این انقلاب ایران تمام فلسطین به دست اسلامگراها افتاد