قوت گرفتن شایعات در مورد گلکسی اس ۸ همزمان با فروکش اخبار ناخوشایند از نوت ۷