تصمیم کمیسیون فرهنگی برای تشکیل کمیته به منظور تنقیح قوانین ورزشی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اعضای کمیسیون فرهنگی تصمیم گرفتند تا کمیته ویژه‌ای را برای بررسی موضوع تنقیح قوانین در حوزه ورزش و پیشنهادات ارائه‌شده در این راستا تشکیل دهند.