تصمیم کمیسیون فرهنگی برای تشکیل کمیته به منظور تنقیح قوانین ورزشی