شناسایی و دستگیری اعضای یک تیم تروریستی در کردستان